Image

Flood Status


สภาวะน้ำท่วมปัจจุบัน

การบริหารจัดการการฟื้นฟูที่มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อการวางแผนการฟื้นฟูอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งหวังที่จะรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุดให้แก่ประชาชน

ข้อมูลสภาวะน้ำท่วมปัจจุบัน

ข้อมูลปัจจุบัน
แผนผังการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (16 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (16 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (8 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (2 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (1 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (31 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (30 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (27 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (23 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (22 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลาง (17 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่พื้นที่ประสบอุทกภัยที่ราบลุ่มภาคกลางตอนใต้ (17 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่อุทกภัยพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (16 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่อุทกภัยพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (8 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่อุทกภัยพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (2 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่อุทกภัยพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (1 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่อุทกภัยพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (31 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
แผนที่อุทกภัยพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล (28 ตุลาคม 2554) โดย กรมชลฯ
การประเมินพื้นที่การเกิดอุทกภัยบางจังหวัด (1 พฤศจิกายน 2554) โดย GISTDA
ระดับน้ำในทุ่งตะวันตก (9 พฤศจิกายน 2554)
สถานการณ์การระบายน้ำในทุ่งตะวันออก (9 พฤศจิกายน 2554)
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (2 พฤศจิกายน 2554) โดย กรมชลฯ
สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา (2 พฤศจิกายน 2554) ข้อมูลเชิงตาราง โดย กรมชลฯ
ปริมาณน้ำฝนรายภาค (1 มกราคม - 31 ตุลาคม 2554) โดย กรมอุตุนิยมวิทยา
ฝังแสดงปริมาณน้ำท่วมขังเฉลี่ยรายวันของพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง โดย กรมชลฯ
สภาวะน้ำท่วมตามช่วงเวลา
สภาวะน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล
สภาวะน้ำท่วมในภาคกลาง
องค์กรภาครัฐ
สำนักการระบายน้ำ
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ศปภ.)
ศุนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ข้อมูลน้ำท่วม GIS (Thailand Flood Monitoring System) จาก GISTDA
แผนที่จุดเกิดน้ำท่วมบนทางหลวงชนบท กรมทางหลวง
ภาคประชาชน
รู้ทันน้ำ
เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม
แผนที่น้ำท่วมฯ
ครอบครัวข่าว 3
Bangkok Post (English)
สำนักข่าวไทย
INN News


 • Image

  Everything You Need

  Mahidol Flood Portal is your best choice when you need help after flooding.
 • Image

  Green Living

  You can find how to live healthy through our green living knowledge base.
 • Image

  Using The Knowledge

  Mahidol Flood Portal provides knowledge to help people live..
 • Image

  Referral Plans

  MU Flood Portal invites everyone to share knowledge.